194288

Postcard - Kees van Dongen - Parakeet

Postcard - Kees van Dongen - Parakeet,about 1910

Size: 5.875 x 7.5 inches

Kees van Dongen (1877-1968), La perruche / Parakeet, vers / about 1910.
MBAM, don du Dr et de Mme Max Stern / MMFA, gift of Dr. and Mrs. Max Stern.
Photo MBAM / MMFA

Search